Standpunten actiecomité ZONNEPANEE

 

1) Plannen passen niet in bestemmingsplan

Voorgestelde gebied geniet bescherming zoals ook blijkt uit de huidige plannen en voorgestelde structuurvisie van de gemeente en provincie Gelderland. Dergelijke plannen, zeker van deze omvang, tref je zelden in de voorgestelde bestemming maar juist op industrieterreinen, afgelegen en braakliggende grond en langs spoorlijnen en snelwegen. Plannen zijn daarmee zeer ongewoon en mogelijk in strijd met visie provinciale en landelijke overheid en natuur- en milieufederaties. Ook de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) benadrukt in haar document ‘Grondgebonden Zonneparken’ de voorkeur voor verstedelijkte gebieden en bedrijventerreinen, en dus niet voor (landelijk) buitengebied.

 

Wij willen niet dat het bestemmingsplan gewijzigd wordt

 

2) Plannen sluiten niet aan op dorpsontwikkelingsplan en staan haaks op gebiedsvisie

Het stappenplan volgens de in de gebiedsvisie en genoemde RVO-document Ladder voor Duurzame Verstedelijking wordt niet nageleefd. Gebruik van de gebieden tussen de dorpskernen langs de Linge zou hiermee uitgesloten worden of pas een optie kunnen worden als alle andere opties onmogelijk blijken te zijn. Schaarse, vruchtbare agrarische grond en cultuurhistorische waarden zullen verdwijnen en niet terugkeren, tezamen met de natuur met bijbehorende flora, fauna en ecologie. Hetzelfde geldt voor de Tielse bewoners, toeristen en dagjesmensen die het gebied opzoeken om hun toeristische en recreatieve uitstraling. Een typisch stukje Betuwe wordt onherstelbaar aangetast, toerisme zal afnemen. Een zeer ingrijpend besluit dat niet meer kan worden teruggedraaid.

 

Wij willen dat de gebiedsvisie en Ladder voor Duurzame Verstedelijking gerespecteerd en nageleefd wordt

 

3) Plannen passen met industriële uitstraling niet in het landschap

Haag neemt uitzicht weg, niet het zicht op de parken. Bewoners van Lingedijk en direct omwonenden, die uitkijken op de parken, hebben daar geen baat bij en het heeft geen gunstig effect als natuurlijke en ecologische compensatie.

 

Wij willen niet dat het huidige landschap aangetast wordt

 

4) Parken zijn in een aantal gevallen in zeer directe nabijheid van bebouwing gepland en grenzen zelfs pal aan woningen

In impressie is geen onderscheid gemaakt tussen buitenste scheidslijnen en scheidingen tussen aangrenzende woningen op nummer 2, 4 en 14. Hoe ziet initiatiefnemer dat voor zich? Participatie in landschapsinrichting, financiële compensatie, het schenken van grond en/of het creëren van een brede groene zone die uit meerdere ‘lagen’ van hagen en bomen bestaat, ingetekend door een landschapsarchitect en zodat je er verder vanaf zit, hadden hier bijvoorbeeld een ander vertrekpunt kunnen zijn. Wij vrezen aantasting van ons uitzicht en het woongenot, maar ook voor de gezondheid en geluidsoverlast. En, niet in de laatste plaats, voor waardevermindering van de woning.

 

Wij willen niet dat zonnepanelenparken in de zeer directe nabijheid van woningen gerealiseerd worden

 

5) Gemeente heeft onzes inziens geen of nauwelijks alternatieven onderzocht

Een duidelijke visie ontbreekt of wordt niet nageleefd. Onze inziens zijn er betere alternatieven, zoals Kellen en Medel, langs de Betuwelijn en (in geluidsschermen langs) de snelweg, afgelegen en braakliggende terreinen, daken op bedrijventerreinen.

 

Wij willen dat de gemeente een visie ontwikkelt en geschikte (alternatieve) locaties voor duurzame energie onderzoekt

 

6) Gemeente schiet te kort in communicatie en haar rol als volksvertegenwoordiger

 • Plannen wekken de indruk dat de gemeente de kans om te voldoen aan een aanzienlijk deel van de doelstellingen voor 2020 zoals gesteld in het Gelders Energie Akkoord (GEA) in de schoot geworpen krijgt en daardoor bij voorbaat verder onderzoek naar andere alternatieven achterwege laat. Als gemakzucht wint, waar is beleidsvoering en regelgeving dan nog goed voor?
 • Gemeente cq B&W wekken de indruk dat dit plan koste wat het kost doorgang moet vinden. ‘Een heg eromheen en niemand die er wat van ziet’.
 • Er is en wordt niet of nauwelijks gecommuniceerd over de plannen en de voortgang. Meerdere omwonenden die een schriftelijke inspraakreactie hebben verstuurd aan het college hebben tot op heden geen antwoord of ontvangstbevestiging gekregen.
 • Er wordt geen voorstel gedaan voor een inspraak- of informatiebijeenkomst. Sympathie lijkt er alleen te zijn voor de initiatiefnemers; haar omwonenden voelen zich niet gehoord en gesteund en velen weten niet eens van de plannen. Het belang van één ondernemer/investeerder en gemeente lijkt zwaarder te wegen dan het gemeenschappelijk belang van de burgers.
 • De gemeente faalt in genoemde punten in haar taak als volksvertegenwoordiger, verzuimt in haar plicht als informatieverstrekker en faalt bovendien om ‘haar’ burgers gerust te stellen en zorgen weg te nemen.
 • De gemeente Tiel vormt een schril contrast met buurgemeenten, waar men wel een duidelijke visie heeft. Geldermalsen gebruikt bijvoorbeeld een oude vuilstort en wil geen plaatsing in het Lingegebied. Buren, Culemborg en Neder-Betuwe brengen een landschapsbrochure uit voor bewoners in het buitengebied om samen het stukje Betuwe te versterken. De Tielse burger lijkt te worden gepasseerd en genegeerd.

 

Wij willen een open, heldere en eerlijke communicatie met en informatievoorziening van de gemeente. We willen kunnen rekenen op de gemeente als volksvertegenwoordiger en belangenbehartiger van haar burgers

 

7) Partijen hebben onzes inziens geen onderzoek gedaan naar de effecten

Onderzoek is nodig op het gebied van gezondheid (elektrische en magnetische velden en straling), het aantrekken van warmte, schittering en geluidsoverlast (gekletter bij regen/hagel, zoemen en weerkaatsing van geluid bij laag overkomende vliegtuigen). De onlangs vastgestelde aanvliegroute van vliegveld Lelystad, pal over ons dorp, baart ons in dat kader van geluidsweerkaatsing en –overlast zorgen. Ook de werkzaamheden bij de aanleg van de parken zal een grote impact hebben op de infrastructuur en het openbare leven van de kleine gemeenschap. Van groot belang en een grote zorg voor iedereen, maar zeker voor die van de direct omwonenden.

 

Wij willen dat er onafhankelijk en gedegen onderzoek gedaan wordt naar alle mogelijke effecten en eigenschappen

 

8) De grootschaligheid van beide parken binnen zo’n klein dorp is onacceptabel en buitenproportioneel

Twee parken van 17 en 24 ha, samen zo’n 80 voetbalvelden groot, die ongeveer een derde van het dorp beslaan, op nog geen 600 meter van elkaar. We kunnen zo ongeveer spreken van een zonnepanelendorp, voor zover het landschap dan nog niet verstedelijkt of geïndustrialiseerd is.

 

 

9) Respons/draagvlak is onzes inziens op onjuiste en onvolledige wijze tot stand gekomen

 • Gemeente is op onjuiste wijze door de initiatiefnemers geïnformeerd. Het is onacceptabel als standpunten en besluiten op basis hiervan tot stand komen. Onderzoek door initiatiefnemers is onzes inziens gekleurd, willekeurig, misleidend en derhalve niet representatief.
 • Veel direct omwonenden van de Eng en de Kromme Steeg en de Lingedijk is niets gevraagd, anderen kregen mondeling een onvolledig plan gepresenteerd waarin niet gesproken werd over de exacte omvang en hoogte van de panelen.
 • Er is gesproken over bewonersparticipatie als het gaat om inrichting en inpassing door landschapsarchitecten. Dit blijkt echter niet uit de bijgevoegde foto’s/illustraties (die een weide voorstellen met hier en daar een zonnepaneel) en impressie, waardoor deze niet overeenkomen met de realiteit ofwel de uiteindelijke plannen.
 • In een aantal gevallen is er onder steun ‘JA’ genoteerd terwijl daar geen toestemming voor is gegeven.
 • Onderzoek en het daaruit vloeiende resultaat is dusdanig laat tot stand gekomen dat omwonenden nauwelijks de kans hebben gehad om er op (een adequate manier op) te reageren. Velen weten niet of nauwelijks van de plannen.
 • Een aantal omwonenden wil hun steun en handtekening met de kennis van nu intrekken.
 • Een brief van Leefbaar Wadenoijen, die zich uitspreekt voor de komst van panelen, is nooit voorgelegd aan bewoners.
 • Conclusie: De weerstand groeit, het geringe draagvlak neemt verder af. Een krappe meerderheid voor komst van deze parken lijkt een minderheid te worden. Dat blijkt uit alle bezwaren van bewoners, stichtingen en politieke partijen en de ruim honderd handtekeningen uit de handtekeningenactie. De huidige resultaten, waarin slechts een paar mensen tegen zouden zijn en liefst 90% voor, zijn gebaseerd op het aantal benaderde mensen. Daarmee zijn ze onjuist beredeneerd, ongeloofwaardig en niet bruikbaar. Wanneer er uit wordt gegaan van het totaal aantal omwonenden en gekeken wordt naar wie er benaderd zijn en steun hebben gegeven, dan kom je uit op een krappe 40%; een minderheid. Opgeteld concluderen wij dat er te weinig draagvlak is.

 

Wij willen dat er, op basis van volledige informatie, een nieuw, onafhankelijk en representatief onderzoek komt naar het draagvlak

 

10) Gemeente en provincie moeten regelgeving en beleid gaan hanteren als het gaat om acquisitie door investeerders in alternatieve energiebronnen

Het is in het huidige subsidieklimaat bijzonder makkelijk om investeerders te vinden voor zonneparken. Deze ontwikkeling wordt gedreven door subsidieregelingen die scheefgroei tussen traditionele landbouw en zonneparken veroorzaakt. Ter illustratie: de gemiddelde pachtprijs voor een hectare vruchtbare landbouwgrond is 1500 euro per jaar. De investeerders bieden tussen 3000-6000 euro per jaar per hectare aan pacht. Hier zou het de gemeente moeten zijn die geschikte locaties aanwijst aan de hand van breed gedragen beleid (Rapport ‘Grondgebonden Zonneparken’ van RVO / Keuzeladder). En niet zoals hier de investeerder die eigenaren van landbouwgrond omkoopt en het de gemeente daarmee erg aantrekkelijk maakt om eigen energieproblematiek in een klap op te lossen. Zonder beleid volgt een wildgroei aan dit soort parken die vernietiging van natuur, milieu en schaarse landbouw-, vee- en fruitteelt- en akkerbouwgrond in daarvoor geldende bestemmingen in de hand werkt. Wij vinden het op z’n minst vreemd dat de overheid toestaat dat schaarse vruchtbare landbouwgrond in ons dichtbevolkte land kan worden ingezet om energie op te wekken.

 

11) Wijziging van het bestemmingplan zorgt voor de vrees van precedentwerking

Wat gebeurt er na 20 jaar? Panelen zijn dan nog niet op. Langer panelen? Meer panelen? Worden de tussenliggende percelen voor dezelfde doeleinden ingezet? Misschien zelfs (industriële) nieuwbouw?

 

 

Tot slot: Wij hechten als omwonenden zeer veel belang aan onze rustige, landelijke, niet-industriële en gezonde leefomgeving aan de rand van de stad; de reden waarom wij hier wonen of ons onlangs gevestigd hebben.

 

 

 

 

Contact actiecomité ZonnepaNEE

info@zonnepanee.nl